Μεγαλώνοντας στα Παιδικά Χωριά SOS

Μεγαλώνοντας στα Παιδικά Χωριά SOS

Η Οικογένεια SOS

Επίκεντρο της ζωής του Παιδικού Χωριού SOS είναι η οικογένεια SOS που επιδιώκει να αποτελέσει για το τραυματισμένο παιδί μια επανορθωτική εμπειρία μέσα σε μία ατμόσφαιρα αγάπης και σεβασμού.

Το μοντέλο των Παιδικών Χωριών SOS έρχεται να καλύψει τις ακόλουθες έννοιες-στόχους:

  • Την έννοια ενός προστατευμένου χώρου ικανού να αναπαράγει την έννοια του σπιτιού, της καθημερινής ζωής και της συμμετοχής των μελών της οικογένειας στα τεκταινόμενα.
  • Την έννοια του προσωπικού χώρου και των προσωπικών αντικειμένων που προσδιορίζουν την ατομικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού.
  • Την έννοια του κοινόχρηστου χώρου και των κοινών κανόνων συνύπαρξης, που συμβάλλει στην ανάπτυξη του συναισθήματος ότι το παιδί ανήκει σε μια οικογένεια της οποίας τα μέλη έχουν συγκεκριμένους ρόλους, δικαιώματα, υποχρεώσεις και ανάγκες.
  • Την έννοια του κοινωνικού-κοινοτικού χώρου μέσα στον οποίο ανήκει το Παιδικό Χωριό SOS και η συνεχής επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Η Μητέρα SOS

Η Μητέρα SOS, πέρα από το ότι αποτελεί το μητρικό πρότυπο, προσπαθεί για την ενσωμάτωση των παιδιών στην οικογένεια όπου θα βιώσουν την αποδοχή, την ασφάλεια και τη συλλογικότητα. Υποκαθιστώντας τη φυσική μητέρα, αναλαμβάνει την κάλυψη των πρακτικών, παιδαγωγικών και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών και διασφαλίζει το ζεστό οικογενειακό κλίμα.

Σημαντικό καθήκον και ευθύνη της Μητέρας SOS είναι να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά που της έχουν ανατεθεί, ακολουθώντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους με την άμεση υποστήριξη του Παιδαγωγικού προσωπικού προκειμένου τα παιδιά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της ζωής και να ενσωματωθούν δημιουργικά στην κοινωνία.

Η Θεία SOS

Είναι το πρόσωπο που βοηθά την Μητέρα SOS στον ρόλο της τόσο στα οικιακά όσο και στα παιδαγωγικά της καθήκοντα, αντικαθιστά δε την Μητέρα SOS κατά την απουσία της (άδεια, ασθένεια, κλπ.). Συμβάλει από κοινού με τη Mητέρα SOS στη διαμόρφωση του κλίματος στην οικογένεια και δεσμεύεται να λειτουργεί στο σπίτι σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής αντίληψης και πρακτικής του χώρου.

Τα αδέλφια

Η ύπαρξη των αδελφών, με την έννοια της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ των παιδιών της ίδιας οικογένειας SOS, είναι επίσης πολύ σημαντική για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού που μεγαλώνει στο Παιδικό Χωριό SOS. Κατ’ αρχήν μαθαίνει το παιδί να μοιράζεται τόσο τη μητρική προσοχή όσο και τα πράγματά του. Με αυτόν τον τρόπο συντελείται το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός ομαδικού πνεύματος, που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία μιας οικογένειας. Η απώλεια που έχει το παιδί από το μοίρασμα της μητρικής φροντίδας αναπληρώνεται από την αποδοχή του από την ομάδα των αδελφών (Freud, 1969). Τα αδέλφια αποτελούν την πρώτη ομάδα στην οποία το παιδί μαθαίνει να συναλλάσσεται με τους συνομηλίκους του αρχικά, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνική ομάδα αργότερα. Μαθαίνει, για παράδειγμα, να συνεργάζεται, να υποχωρεί, να μοιράζεται και μεταφέρει αυτή τη γνώση στις συναναστροφές του εκτός της οικογένειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση των φυσικών αδελφών στην ίδια οικογένεια.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Διευθυντής

Σημαντική συμβολή στην παιδαγωγική πλαισίωση και υποστήριξη της οικογένειας SOS έχει η ενεργή παρουσία του Διευθυντή του Παιδικού Χωριού SOS, ο οποίος μένει με την οικογένειά του σε σπίτι που του παρέχεται μέσα στο χώρο.

Στην ουσία αποτελεί, μαζί με τους παιδαγωγούς, το ανδρικό και κατ’ επέκταση το πατρικό πρότυπο για τα παιδιά, και η συνεχής παρουσία του προσφέρει αισθήματα ασφάλειας στα παιδιά και τις Μητέρες SOS.

Συνεργάζεται μαζί τους και με τους παιδαγωγούς σε ότι αφορά τη σχέση μητέρας-παιδιών για την καλύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται.

Δημιουργεί κλίμα αγάπης, επικοινωνίας και προστασίας στα παιδιά και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες μέριμνες προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που εξασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική υγεία και εξέλιξή τους καθώς και την εν γένει σωστή διαβίωσή τους.

Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του παιδαγωγικού και διοικητικού έργου. Συνεργάζεται με την Παιδαγωγική Υπηρεσία για την χάραξη οποιασδήποτε παιδαγωγικής πολιτικής και την επίλυση παιδαγωγικών θεμάτων.

Ο Παιδαγωγός

Υποστηρίζει την Μητέρα SOS στα καθήκοντά της ανατροφής των παιδιών συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινότητα της οικογένειας.

Βασικός στόχος της παρουσίας του παιδαγωγού στην οικογένεια είναι η στήριξη του παιδαγωγικού έργου της Μητέρας και η λειτουργία του ως ανδρικού προτύπου για τα παιδιά. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που δημιουργείται είναι εξαιρετικής σημασίας.

Το έργο του Παιδαγωγού εστιάζεται σε τρεις άξονες:

  • Ο πρώτος άξονας αφορά τη μαθησιακή υποστήριξη των παιδιών δηλαδή το σχεδιασμό του μαθησιακού προγράμματος κάθε παιδιού και το σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
  • Ο δεύτερος άξονας αφορά την ψυχολογική στήριξη των παιδιών, η οποία γίνεται με ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις της οικογένειας κάθε σπιτιού. Σε αυτές τις συναντήσεις επιδιώκεται η υιοθέτηση κοινής στάσης και στρατηγικής από τη Μητέρα και τον παιδαγωγό.
  • Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά την κοινωνικοποίηση των παιδιών, τη δυνατότητα επαφής τους με τον εξωτερικό κόσμο και την κοινότητα.

Κάθε παιδαγωγός συνήθως έχει στην ευθύνη του τρεις Οικογένειες SOS.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού αφορά τρεις τομείς δραστηριοτήτων

1.Τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, που έχει ως αντικείμενο:

α) τη συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες που παραπέμπουν τα περιστατικά και τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία εισαγωγής, φορείς- επαγγελματίες.

β) την επαφή με τα παιδιά και την οικογένειά τους, μέχρι να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την περίπτωσή τους.

γ) την προετοιμασία των παιδιών και των οικογενειών τους για την εισαγωγή τους στο Παιδικό Χωριό SOS.

2.Τη διατήρηση της σχέσης των παιδιών με τη φυσική τους οικογένεια, αν αυτό κρίνεται θετικό για την εν γένει ισορροπία και ανάπτυξη του παιδιού.

3.Το συντονισμό διαφόρων ιατρο-παιδαγωγικών ζητημάτων, σχετικών με τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

Άλλες ειδικότητες

Σ’ ένα Παιδικό Χωριό SOS συνεργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες και άλλοι ειδικοί επιστήμονες, όπως κλινικός παιδοψυχολόγος, σύμβουλος Μητέρων, ειδικός δάσκαλος, λογοθεραπευτής κ.λ.π., ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και ιατροπαιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών.

Επίσης, το Παιδικό Χωριό SOS στελεχώνεται και από διοικητικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, που φροντίζει, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντού, για την καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο των παιδιών όσο και των Μητέρων SOS και των επισκεπτών.
επιστροφή