Παιδαγωγική λειτουρία & Κριτήρια εισαγωγής παιδιού

Παιδαγωγική λειτουρία & Κριτήρια εισαγωγής παιδιού

Η παιδαγωγική λειτουργία των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος εδράζεται στην ανθρωπιστική φιλοσοφία του HERMANN GMEINER, διέπεται από τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης των δημοκρατικών κοινωνιών και διασφαλίζει/προάγει στο μέγιστο βαθμό τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τα Παιδικά Χωριά SOS αποτελούν το πλαίσιο εκείνο όπου τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα σε «οικογένεια», στο δικό τους σπίτι, μαζί με τα αδέλφια τους και την δική τους Μητέρα SOS που τους δίνει τη φροντίδα και τη μητρική αγάπη που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν από τη φυσική τους οικογένεια.

Η σύνολη παιδαγωγική λειτουργία αποσκοπεί στο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να εξασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες που εγγυώνται τη πλήρη κάλυψη των φυσικών, διανοητικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών του κάθε παιδιού, δίνοντας του τη δυνατότητα να αναπτύξει το δυναμικό του, ούτως ώστε ως υπεύθυνος και ανεξάρτητος ενήλικας να διεκδικήσει ισότιμα μια δημιουργική ζωή.

Η φροντίδα των παιδιών διέπεται από την αρχή της εξατομικευμένης προσέγγισης. Αυτό διασφαλίζεται μέσω:

(α) της διαδικασίας υποδοχής του παιδιού.

(β) της δημιουργίας ιδιαίτερων σχέσεων με τη Μητέρα SOS, που αποτελεί τον κύριο δίαυλο, διαμέσου του οποίου οργανώνεται και βιώνεται η πραγματικότητα και αποτελεί τον κύριο παράγοντα ανατροφής του κάθε παιδιού.

(γ) της εκπόνησης και εφαρμογής εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας, για κάθε παιδί ξεχωριστά. Τα σχέδια αυτά λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ενός, τις κλίσεις και τις ικανότητές του και περιλαμβάνουν οργάνωση της καθημερινότητας σε ατομικό και «οικογενειακό» επίπεδο, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και άλλες ειδικές παρεμβάσεις αποκαταστασιακού και υποστηρικτικού χαρακτήρα όταν αυτές απαιτούνται, υποστήριξη της σχολικής επίδοσης, προστασία της υγείας, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου, ρυθμίσεις για την επαφή με τις βιολογικές οικογένειες, κ.ά

(δ) της αξιολόγησης της πορείας του κάθε παιδιού ξεχωριστά και της εφαρμογής διορθωτικών παρεμβάσεων όταν αυτές απαιτούνται.

Η αποφυγή της απώλειας της ατομικότητας και η αντιμετώπιση του κάθε παιδιού ως υποκείμενου δικαιωμάτων και όχι απλά ως αντικείμενου προστασίας θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για την ελαχιστοποίηση της ιδρυματικής αντιμετώπισης. Η συνέχεια της προσωπικής ιστορίας, η συγκρότηση της υποκειμενικής ταυτότητας, η επεξεργασία του άγχους αποχωρισμού από τη φυσική οικογένεια, η υποστήριξη για τη βίωση της πραγματικότητας στην οποία το κάθε παιδί ζει, η ανάπτυξη σχέσεων, η υπέρβαση των καθημερινών δυσκολιών, το κτίσιμο προοπτικών, ο εφοδιασμός με ικανότητες και προσόντα κατά τη διάρκεια της παραμονής στα Παιδικά Χωριά SOS αποτελούν ζητήματα, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των εξατομικευμένων σχεδίων και αποτελούν έργο του προσωπικού του Οργανισμού και των εξωτερικών συνεργατών του.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως αποφεύγεται η «συσκότιση» (mystification) γεγονότων και συναισθημάτων (τυπικό χαρακτηριστικό της ιδρυματικής λειτουργίας). Αντίθετα, τα παιδιά υποστηρίζονται προκειμένου να βιώνουν την πραγματικότητα και όχι να την αποφεύγουν. Σε αυτή την περίπτωση, σημαντικός είναι ο ρόλος του προσωπικού που βοηθά τα παιδιά να επεξεργάζονται αυτά τα βιώματα και να τα μετέρχονται όσο το δυνατό πιο δημιουργικά.

Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός των σχέσεων με την κοινότητα είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την ποιότητα της φροντίδας και το μη ιδρυματικό της χαρακτήρα. Στα Παιδικά Χωριά SOS, τόσο η πολιτική όσο και η πρακτική που ακολουθείται δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν ακριβώς τη διάσταση.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, φοιτούν στα σχολεία της περιοχής, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας, όπως κάθε άλλο παιδί, ενθαρρύνονται να συναναστρέφονται – είτε στο ίδιο το Χωριό είτε στην κοινότητα – παιδιά εκτός Χωριών, χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις της κοινότητας, κλπ. Συγχρόνως, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και το προσωπικό – ιδιαίτερα οι μητέρες και ο διευθυντής – συμμετέχουν ή ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι γονείς των παιδιών, όπως οι συνελεύσεις και τα συλλογικά όργανα γονέων και κηδεμόνων μαθητών σχολείων, κλπ. Επιπλέον, στην κατεύθυνση της συνδιαλλαγής με την κοινότητα, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ανοικτά σε επισκέψεις ομαδικές και ατομικές όποιου θέλει να τα επισκεφτεί, όπως γίνεται σε ένα κανονικό σπίτι.

Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η πρόβλεψη που υπάρχει σχετικά με τις «μεταβάσεις». Έχει προβλεφθεί η δημιουργία μεταβατικών πλαισίων προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παιδί να προσαρμόζεται όσο το δυνατό πιο ομαλά στις διάφορες φάσεις της παραμονής του. Τα μεταβατικά πλαίσια παρέχονται κατά την είσοδο του παιδιού στο Παιδικό Χωριό SOS («σπίτι φιλοξενίας») και κατά τη διαδικασία προετοιμασίας για τη μετάβασή του στη Στέγη Νέων («σπίτι μετάβασης»).

Η πορεία ενός παιδιού που φιλοξενείται στα Παιδικά Χωριά SOS είναι μια πορεία προς την ανεξαρτησία και την αυτονόμηση και σε αυτή την προοπτική συντείνει το σύνολο των παρεμβάσεων μας.

Κριτήρια Εισαγωγής Παιδιού

Στα Παιδικά Χωριά SOS γίνονται δεκτά τα παιδιά των οποίων οι φυσικοί γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλειά τους, αδυνατούν για διάφορους λόγους (κοινωνικούς, ιατρικούς, οικονομικούς κ.α.), να ασκήσουν πλήρως τον γονεϊκό τους ρόλο και να παρέχουν την απαιτούμενη και κατάλληλη φροντίδα για την ομαλή ανάπτυξή τους.

Η εισαγωγή των παιδιών γίνεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών κατόπιν εμπεριστατωμένης κοινωνικής έρευνας και γίνονται δεκτά παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας και εθνικότητας, χωρίς σωματικά/νοητικά-ψυχιατρικά προβλήματα.

Το Σωματείο αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών που βρίσκονται υπό τη προστασία του καθώς η φροντίδα που παρέχει προσφέρεται σε μια μακροχρόνια, συνεχή και σταθερή βάση.

Θα πρέπει να τονισθεί η προσπάθεια που καταβάλλεται ούτως ώστε, εκεί που οι συνθήκες το επιτρέπουν, το παιδί να μην αποκόπτεται από τη φυσική του οικογένεια, αλλά αντίθετα να εργαζόμαστε από κοινού μαζί της στη κατεύθυνση της πιθανής επανασύνδεσής του.

Σε κάθε περίπτωση, πρωταρχική μας μέριμνα είναι η διαδικασία εισαγωγής να  εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του παιδιού και τη συμμετοχή του σε όλες τις φάσεις (ανάλογα με την ηλικία) υπηρετώντας το πραγματικό του συμφέρον.
επιστροφή