Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος για την προετοιμασία ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Σωματείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος για την προετοιμασία ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Σωματείου, που αφορά στην πράξη «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 0-5 Ετών στην Περιοχή Αθηνών», απόφαση έγκρισης 3773/31-7-2013, κωδ.MIS 384874 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 -13

Έχοντας υπόψη:

  • Τον κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σωματείου
  • Τις πιστοποιημένες Διαδικασίες Διαχειριστικής Επάρκειας του Σωματείου
  • Την έγκριση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας,0-5 Ετών στην Περιοχή Αθηνών», απόφαση έγκρισης 3773/31-7-2013, κωδ.MIS 384874 και του συμφώνου αποδοχής των όρων αυτής
  • Τον οδηγό υλοποίησης πράξεων του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου του Επιχειρησιακού προγράμματος ‘Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού’ που εκδόθηκε την 10.01.13 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας
  • Την Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών
  • Τις προδιαγραφές της ζητούμενης υπηρεσίας

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν:

Πρόχειρο διαγωνισμό για τις δράσεις δημοσιότητας του Υποέργου Ι «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-5 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ» και ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας ενημερωτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Σωματείου του προαναφερόμενου έργου,  προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 2.000,00 € (με ΦΠΑ). Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από συσχέτιση της βαθμολόγησης των τεχνικών στοιχείων αξιολόγησης και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς.

Για την ανωτέρω υπηρεσία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα με έδρα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Σωματείου στην Αθήνα, Καραγεώργη Σερβίας 12-14, 105-63 η στο φαξ 2103226652, η ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ckalantzacos@sos-villages.gr.  και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Χρήστο Καλαντζάκο, τηλέφωνο 210 3313661 εσωτ 109.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδεύεται από αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με λεπτομερή περιγραφή της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, τεύχος διαδικασιών διαγωνισμών και έντυπο προσφορών που είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου www.sos-villages.gr στην κατηγορία ‘Προκηρύξεις ‘

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ημερομηνία δημοσίευσης  16.09.2014

Κωδικός Πρόσκλησης:09
επιστροφή