Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, που αφορά στην πράξη «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 0-5 Ετών στην Περιοχή Αθηνών», απόφαση έγκρισης 3773/31-7-2013, κωδ.MIS 384874 του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 -13

Έχοντας υπόψη:

  • Τον κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σωματείου
  • Τις πιστοποιημένες Διαδικασίες Διαχειριστικής Επάρκειας του Σωματείου
  • Την έγκριση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας,0-5 Ετών στην Περιοχή Αθηνών», απόφαση έγκρισης 3773/31-7-2013, κωδ.MIS 384874 και του συμφώνου αποδοχής των όρων αυτής
  • Τον οδηγό υλοποίησης πράξεων του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου του Επιχειρησιακού προγράμματος ‘Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού’ που εκδόθηκε την 10.01.13 από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας
  • Την Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών
  • Τις προδιαγραφές της ζητούμενης προμήθειας

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν:

Πρόχειρο διαγωνισμό για το Υποέργο Ι «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 0-5 στην Αθήνα » που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας γραφείου  για τις ανάγκες του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Κυψέλη, στο πλαίσιο υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης  προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 2.376,64 € (με ΦΠΑ). Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από συσχέτιση της βαθμολόγησης των τεχνικών στοιχείων αξιολόγησης και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

28 lit

2

ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ

24 lit

3

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ

12 lit

4

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

12 lit

5

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

16 lit

6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

30

7

ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ (ΤΥΠΟΥ WETTEX)

3

8

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

5

9

ΣΚΟΥΠΑ

3

10

ΦΑΡΑΣΙ

2

11

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

1

12

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

8 lit

13

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  100

43

14

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΑ

1.008

15

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

24 lit

16

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

450

17

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

450

18

ΡΟΛΟΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

30

19

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ (ΤΥΠΟΥ POLYBAG)

300

20

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ (ΤΥΠΟΥ POLYBAG)

50

21

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ

850

22

ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20

23

ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΠΑΣΤΑΣ)

100

24

ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΦΑΓΗΤΟΥ)

100

25

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

100 πακέτα

26

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ) 750ml

10

27

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100)

6 κουτιά

28

WΕΤΤΕΧ

12

29

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ

12 πακ.

30

ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΛΕ

160 κιλά ή αντίστοιχα τεμάχια

 

Για την ανωτέρω προμήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα με έδρα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Σωματείου στην Αθήνα, Καραγεώργη Σερβίας 12-14, 105-63 η στο φαξ 2103226652, η ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ckalantzacos@sos-villages.gr.  και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Χρήστο Καλαντζάκο, τηλέφωνο 210 3313661 εσωτ 109.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδεύεται από αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με λεπτομερή περιγραφή των προκηρυσσομένων ειδών, τεύχος διαδικασιών διαγωνισμών και έντυπο προσφορών που είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου www.sos-villages.gr στην κατηγορία ‘Προκηρύξεις ‘

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ημερομηνία δημοσίευσης  3.10.2014

Κωδικός Πρόσκλησης:11

 

 

 
επιστροφή