ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE’ του ΠΣ Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020»

17/5/2018

 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την ανάδειξη Συμβούλου Δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE’.

Το έργο του Συμβούλου Δημοσιότητας έχει ως αντικείμενο αφενός την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας του έργου SoSEDEE, και αφετέρου την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (ενημέρωσης, επικοινωνίας και προβολής) καθώς και υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE’ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020»

Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
επιστροφή