ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE’ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE’.

Η ανάθεση αποτελεί τμήμα του Πακέτου Εργασίας 3 με τίτλο «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Κοινωνικών Επιχειρηματιών» (Education & training of social entrepreneurs) και του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων» (Establishment & operation of Social Enterprises). Το αντικείμενο αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα» με στόχο αφενός τη χαρτογράφηση του προφίλ των κοινωνικών επιχειρήσεων στο ελληνικό τμήμα της διασυνοριακής περιοχής και αφετέρου την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα άτομα που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη δυνατότητα δημιουργίας ενός φορέα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και  την υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας μίας κοινωνικής επιχείρησης στο ελληνικό τμήμα της διασυνοριακής περιοχής, μέσα από μια σειρά εργαλείων που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος.

Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
επιστροφή