Διευκρινίσεις Διακήρυξης 617 2018

 

Αριθ. Πρωτ. : 617

Αθήνα, 25/ 07/ 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Επί της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘
Support of Social Enterprises Development and Enhancement of Employment / SoSEDEE’ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020» (ΑΠ 617/25.07.2018)

Για το στάδιο της κατακύρωσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι ένορκες βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί εντός έξι μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και πιο συγκεκριμένα τα κάτωθι: σελ. 22 διακήρυξης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης.

- Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση.

- Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε συνδιαλλαγή – εξυγίανση

- Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη κατάθεσης αίτησης σε αναγκαστική διαχείριση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα πιστοποιητικά πρωτοδικείου μπορούν να έχουν εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της επιστολής με την οποία το Σωματείο θα ειδοποιήσει εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο, ώστε εκείνος να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
επιστροφή