Πρόθεση Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια σε Είδη Γραφικής Ύλης - Σχολικά Είδη

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Επιχορήγηση Ν.Π. Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, των Παιδικών Χωριών SOS, έτος 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5027361 και χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014 - 2020, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προτίθενται να προβούν στην προμήθεια «Ειδών Γραφικής Ύλης - Σχολικών Ειδών", από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και 31.12.2018, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο, ποσού έως 4.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Προσφορά τους έως και την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ,.στην διεύθυνση του Σωματείου (Καραγιώργη Σερβίας 12 – 14, Αθήνα, ΤΚ 10562).
επιστροφή