ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος καλεί σε επαναληπτικό διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση ισογείου καταστήματος 30 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΛΙΜΝΗ», επί της οδού Μελετοπούλου, όμορο με το τοπικό υπηρεσιακό κατάστημα της ΔΕΗ, εντός της πόλεως της Μυκόνου.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν κλειστές προσφορές στις 25/4/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έως 12:30, στα γραφεία του Σωματείου στην Αθήνα, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 12-14, 1ος όροφος.

Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή τραπέζης ή τραπεζική επιταγή (όχι ιδιωτική) ποσού 5.000,00 Ευρώ στο όνομα του Σωματείου.

Ελάχιστη τιμή για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 2.500,00 Ευρώ.Το συνολικό ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός  του πρώτου μήνα  κάθε μισθωτικού έτους. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για επαγγελματική χρήση.  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστον στα 6 έτη.

Ο κάθε πλειοδότης επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και θα δηλώνει εγγράφως ότι έλαβε γνώση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου και των όρων συμμετοχής, τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή να μην  κατακυρώσει το μίσθιο σε κανένα πλειοδότη και να επαναλάβει την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για την κατακύρωση θα  συνεκτιμηθεί η  δωρεά-χορηγία χρηματικού ποσού  για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου.

Πληροφορίες: 210-3642229, Δικηγόρος κα Βασιλική Αναστασάκη
επιστροφή