Προκήρυξη για θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου στην Πάτρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
προκηρύσσουν θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας:
Για τη θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ειδικής Αγωγής  ή Εκπαιδευτικού Τμήματος κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες
Για τη θέση (1) Ψυχολόγου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Πτυχίο  ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία
• Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης
• Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
• Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ή/και «Ψ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ανάλογα με την θέση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
επιστροφή