Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση καθηγητή Ελληνικής γλώσσας (μερικής απασχόλησης) για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Προκηρύσσουν θέση καθηγητή Ελληνικής γλώσσας (μερικής απασχόλησης) για την κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας:

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ΠΕ Φιλολογίας/ΦΠΨ/Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην διδασκαλία
  • εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
  • εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Η αποστολή βιογραφικών των ενδιαφερόμενων γίνεται μόνο  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως 11/09/2017.

 
επιστροφή