Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού (μερικής απασχόλησης) για το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Πειραιά

Προϋποθέσεις:

  • πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης-Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
  • τριετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας
  • μεταπτυχιακές σπουδές θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου
  • εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας
  • εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα
  • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
  • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • άδεια οδήγησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 12:00μμ.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
επιστροφή