Θέση εργασίας, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Θέση εργασίας, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος αναζητάμε καθηγητή πληροφορικής μερικής απασχόλησης για τον Ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Αθήνα.

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. Πληροφορικής ή αντίστοιχων και συναφών τµηµάτων. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ΑΕΙ της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ
  • Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία στη διδασκαλία
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στη μάθηση
  • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Κωδικός: ΠΛ

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στο soscv@sos-villages.gr με την υποχρεωτική αναγραφή «ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.
επιστροφή