Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει το Σωματείο μας  προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες οικογενειών σε κρίση με παιδιά, ξεκινήσαμε  ένα νέο πρόγραμμα «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας» (ΚΗΦ).

Σκοπός της λειτουργίας

Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών του το ΚΗΦ - σε συνεργασία με το τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ΚΣΠΟ) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης - προσφέρει τη δυνατότητα μέσα σε ασφαλές και παιδαγωγικά κατάλληλο περιβάλλον στελεχωμένο από ειδικευμένο προσωπικό, αφενός μεν στα παιδιά να έχουν την απαραίτητη μαθησιακή υποστήριξη για να καλύψουν τις απαιτήσεις του καθημερινού τους σχολικού προγράμματος, αναπτύσσοντας παράλληλα τις ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες, αφετέρου δε, στους γονείς τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν «ωφέλιμο» χρόνο και υποστήριξη στην εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου και της εργασιακής τους αναζήτησης.

Πληθυσμός-Στόχος

Το ΚΗΦ μπορεί να εξυπηρετεί έναν αριθμό παιδιών αναλόγως των συνθηκών και των κτιριακών δεδομένων, αμφοτέρων των φύλων, από 8 έως 15 ετών, χωρισμένο σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, προσαρμοσμένες στο αντίστοιχο αναπτυξιακό τους στάδιο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Το ΚΗΦ παρέχει τις υπηρεσίες του σε οικογένειες που κατοικούν σε όμορες περιοχές των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και οι οποίες ανήκουν στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα όπως τεκμαίρεται από την προαπαιτούμενη κοινωνική έρευνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Σωματείου μας.

Επίσης, κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, γονείς με σοβαρή σωματική αναπηρία, κτλ) λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή ή στη σειρά προτεραιότητας για ένταξη στο πρόγραμμα.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

A. προς τα παιδιά

Το ΚΗΦ παρέχει σε συστηματική βάση τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- μαθησιακή υποστήριξη

προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας βάσει των εξατομικευμένων αναγκών τους

-   δημιουργική απασχόληση

με περιεχόμενο και δράσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα της κάθε ηλικιακής ομάδας.

-   παροχή ελαφρού γεύματος

Snack (sandwich, χυμό, φρούτα)

Β. προς τους γονείς

Το ΚΗΦ διοργανώνει σε συστηματική βάση Ομάδες Γονέων με συμβουλευτικό χαρακτήρα και θεματολογία σχετική με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του γονεϊκού ρόλου και τις κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές.

Στελέχωση

Το ΚΗΦ λειτουργεί καθημερινά 5 (πέντε) ημέρες την εβδομάδα, σε 7ωρη βάση (12:30 μμ. έως 19:30 μμ.) και τα Σάββατα σε 4ωρη βάση (10:00 έως 14:00). Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος απαιτείται το εξής προσωπικό:

-          1 Υπεύθυνος του προγράμματος

-          1 ή 2 Υπεύθυνοι δημιουργικής απασχόλησης

-          2 Δάσκαλοι

-          2 Καθηγητές (Φιλόλογος – Μαθηματικός)

-          1 ή 2 Καθηγητές Αγγλικής γλώσσας

-          1 Γραμματέας

-          1 Βοηθητικό προσωπικό με καθήκοντα καθαριότητας/τραπεζοκόμου