Στέγες Νέων

Σκεπτικό - αρχές

Η Στέγη Νέων  είναι η συνέχεια της παιδαγωγικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει στο Παιδικό Χωριό SOS. Τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS όταν φθάσουν στη μέση εφηβεία αρχίζουν σταδιακά να προετοιμάζονται ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής ως αυτόνομα και ανεξάρτητα άτομα.

Η Στέγη Νέων καλείται να βοηθήσει τους έφηβους/ νέους να αποκτήσουν επίγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους, την ικανότητας τους να αυτενεργούν και να αποφασίζουν αναλαμβάνοντας την ευθύνη των επιλογών τους ενώ παράλληλα τους στηρίζει στις δυσκολίες και στα προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν.

Πριν την είσοδο στη Στέγη Νέων προβλέπεται μια διαδικασία προετοιμασίας στο χώρο του Παιδικού Χωριού SOS διάρκειας έως 2 ετών (Σπίτι Μετάβασης)

Παιδαγωγική λειτουργία

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος και η συνακόλουθη οργάνωση και λειτουργία της δομής καθορίζονται στη βάση της λογικής της αναγκαιότητας για ανεξαρτητοποίηση, των εξελικτικών αναγκών της εφηβείας αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του χώρου. Στην παιδαγωγική διαδικασία κεντρική θέση έχει η εργασία με ομάδες συνομηλίκων στη βάση της ιδέας ότι οι μικρές ομάδες προωθούν την κοινωνικοποίηση και ενισχύουν τη συλλογικότητα.

Η καθημερινή λειτουργία της Στέγης Νέων ρυθμίζεται από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα μέλη της (εργαζόμενοι – νέοι). Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από την πεποίθηση ότι η ομαδική ζωή των μελών αποβαίνει χρήσιμη για τον καθένα ατομικά στο βαθμό που καλλιεργεί την υπευθυνότητα και προάγει το σεβασμό της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του άλλου.

Η αλληλοεπίδραση όλων των ατόμων που ζουν στη Στέγη Νέων παρέχει μια «παραδειγματική» μορφή της κοινωνικής διαδικασίας που διέπεται από την αρχή της αμοιβαιότητας και καλλιεργεί εκείνες τις αξίες πού σηματοδοτούν μία θετική στάση απέναντι στη ζωή και τους άλλους  όπως η συμμετοχή, η ανεκτικότητα και η αλληλοϋποστήριξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος της, αφορούν:

 • Στην επεξεργασία της προσωπικής ιστορίας του κάθε νέου και στην απαρτίωση της ταυτότητας του ούτως ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη συναισθηματική ισορροπία – πληρότητα ως παράγοντας της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας.
 • Στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στις ικανότητες του (αυτοπεποίθηση) με επίγνωση των ορίων (αυτογνωσία) καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας για σύναψη σταθερών και στενών διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Στην ανάπτυξη της ικανότητας της κριτικής αξιολόγησης, της επίλυσης των συγκρούσεων και της απόκτησης αυτοελέγχου στην εκδήλωση των συναισθημάτων.
 • Στη δημιουργία ενός σχεδίου ζωής με  συνέπεια στους όρους και τις δεσμεύσεις που προυποθέτει η υλοποίηση του
 • Στη συνέχιση και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των νέων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την εξάσκηση ενός επαγγέλματος.
 • Στην εκμάθηση της κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς με βάση τις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την ομαλή κοινωνική συμβίωση
 • Στην ενεργή συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης, στην ενίσχυση των ενδιαφερόντων τους μέσω της συμμετοχής  σε ποικίλες δραστηριότητες και στη δημιουργία του προσωπικού κοινωνικού τους δικτύου.

Παιδαγωγικό προσωπικό

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των παιδαγωγικών στόχων που θέτει το πλαίσιο λειτουργίας της Στέγης Νέων καλείται να παίξει το παιδαγωγικό προσωπικό. Υπό την διοικητική ευθύνη, την εποπτεία και την υποστήριξη του διευθυντή του αντίστοιχου Παιδικού Χωριού SOS ασκεί το κύριο παιδαγωγικό έργο σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που θέτει το Σωματείο.

Προς τούτο, επιλέγεται προσεχτικά στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που διασφαλίζει την επιστημονική επάρκεια, την καταλληλότητα της προσωπικότητας και τη διαθεσιμότητα, εκπαιδεύεται περιοδικά και υποστηρίζεται μέσω εποπτείας.

Σε κάθε πρόγραμμα Στέγης Νέων ένα μέλος της ομάδας των παιδαγωγών εκτελεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το ρόλο του υπεύθυνου συντονιστή της δομής.

Παιδαγωγός

Ο Παιδαγωγός – υπεύθυνος ομάδας αποτελεί το κύριο πρόσωπο αναφοράς για τα παιδιά της ομάδας του, όσον αφορά την παιδαγωγική διαδικασία σε καθημερινή βάση.

Πιο συγκεκριμένα το έργο του εστιάζεται :

Στο σχεδιασμό της πορείας και της επιλογής των προσωπικών στόχων ενός έκαστου νέου σε συνεργασία μαζί του.

Στην παρακολούθηση της σχολικής ή επαγγελματικής εξέλιξης των νέων.

Στη διενέργεια  των απαραίτητων επαφών με τους εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ ψυχοθεραπευτές, εργοδότες κ.α) που εμπλέκονται στη ζωή των νέων.

Στη συνεργασία με την φυσική οικογένεια των νέων παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλευτική.

Στη παροχή προς τα μέλη της ομάδας του, συμβουλευτικής και υποστήριξη όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων, την ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης και  κινητοποίηση για αυτονόμηση.

Στη δημιουργία  ενός  δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς (δημοτικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς συλλόγους), με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων και την προβολή της Στέγης Νέων.

Ο Παιδαγωγός λειτουργεί στη βάση μιας παιδαγωγικής σχέσης η οποία ορίζεται με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ του «δίνω» συναισθηματικά και «οριοθετώ» λογικά, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση της προσωπικότητας του νέου έτσι ώστε η ανάγκη στήριξης του από τον παιδαγωγό να γίνεται όλο και λιγότερο αναγκαία.

Οικοδέσποινα

Σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος της οικοδέσποινας κυρίως όσον αφορά στην οργάνωση της καθημερινής ζωής των νέων και στην εκπαίδευσή τους για την απόκτηση των απαραίτητων πρακτικών δεξιοτήτων(υγιεινή, ψώνια, μαγείρεμα κ.λπ). Λειτουργεί συμπληρωματικά, στα πλαίσια του ρόλου της, στο παιδαγωγικό έργο και συνεργάζεται με τους παιδαγωγούς προς όφελος των νέων.

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΗ  ΝΕΩΝ

Α. «Ημιαυτόνομη» Φάση

Η υποστήριξη του Σωματείου προς τους νέους-ες που μεγάλωσαν στα προγράμματα SOS δεν σταματά στην ενηλικίωσή τους, ούτε και μετά την αποχώρηση των νέων από τη Στέγη. Στο βαθμό που και ίδιος ο νέος το επιθυμεί υπάρχει μέριμνα ούτως ώστε να υποστηριχθεί στη φάση της κοινωνικής του ένταξης στη βάση των ατομικών του αναγκών και δυνατοτήτων με τελικό στόχο την πλήρη ανεξαρτητοποίησή του. Η φάση αυτή (ημιαυτόνομη) διαρκεί μέχρι 2 χρόνια και οι νέοι υποστηρίζονται τόσο οικονομικά όσο και συμβουλευτικά από το παιδαγωγικό προσωπικό και τον υπεύθυνο συνεργάτη της Στέγης.

Β. Ανεξαρτητοποίηση

Ο όρος ανεξαρτητοποίηση αναφέρεται στην διαδικασία κατά την οποία ο νέος/νέα ενήλικας γίνεται ανεξάρτητος και κάνει πλέον τις προσωπικές του επιλογές , με την ευθύνη που αυτό συνεπάγεται, σε όλα τα επίπεδα της ζωής του.

Μετά και την ολοκλήρωση της ημιαυτόνομη φάσης, θεωρούμε ότι ο νέος-α έχει αποκτήσει τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες προκειμένου να ενσωματωθεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης στην κοινωνική ζωή.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι το Σωματείο αποσύρεται ολοκληρωτικά από την ζωή του νέου/νέας αλλά ότι επαναπροσδιορίζεται η σχέση μαζί του/της.

Στην φάση της ανεξαρτητοποίησης διατηρείται η επικοινωνία με συγκεκριμένο πρόσωπο αναφοράς του Σωματείου και παρέχουμε την δυνατότητα όταν οι ίδιοι νέοι το χρειάζονται και ζητηθεί.

 • εξατομικευμένης συμβουλευτικής
 • υποστήριξη -όχι οικονομική- σε χειρισμό δυσκολιών ή κρίσιμων καταστάσεων.
 • χρησιμοποίηση του δικτύου επαφών του Οργανισμού για  διάφορα θέματα (π.χ νομικά, εργασιακά) όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
 • ανταπόκριση και παρουσία σε σημαντικά γεγονότα ζωής.

Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα της σχέσης του νέου/νέας με το Σωματείο στην φάση της ανεξαρτητοποίησης εμπεριέχει τα στοιχεία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματισμού με στόχο την διατήρηση της επικοινωνίας προς όφελος  πάντα των νέων.

Είναι επίσης σαφές ότι θεωρούμε την συνέχιση αυτής της σχέσης με τους νέους/νέες που μεγάλωσαν υπό την προστασία μας ως ισχυρή ένδειξη μιας θετικής και αμοιβαίας αλληλεπίδρασης.